Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za okres
od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Esotiq & Henderson S.A.
SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA
DLA
WALNEGO ZGROMADZENIA I RADY NADZORCZEJ
ESOTIQ & HENDERSON
SPÓŁKA AKCYJNA
Strona 1 z 9
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za okres
od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Esotiq & Henderson S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia z zastrzeżeniem
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawoz-
dania finansowego Esotiq & Henderson S.A.
zsiedzibą w Gdańsku przy ulicy Budowlanych
31c (dalej: „Jednostka” lub „Spółka”), które
zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na
dzień 31 grudnia 2022 r. oraz sprawozdanie z
całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian
w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów
pieniężnych za rok obrotowy od 1stycznia do 31
grudnia 2022 r. oraz informację dodatkową
zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości
i inne informacje objaśniające („sprawozdanie
finansowe”).
Naszym zdaniem, za wyjątkiem skutku sprawy
opisanej w sekcji Podstawa opinii z zastrzeże-
niem,załączone sprawozdanie finansowe:
(a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31
grudnia 2022 r. oraz jej wyniku finansowego i
przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie Międzynarodowymi Standar-
dami Sprawozdawczości Finansowej zatwier-
dzonymi przez Unię Europejską oraz przyję-
tymi zasadami (polityką) rachunkowości;,
(b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązują-
cymi Jednostkę przepisami prawa i postano-
wieniami statutu Spółki,
(c) zostało sporządzone na podstawie prawi-
dłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” - t.j. Dz. U. z
2023r. poz. 120 z późn. zm.).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem
dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wyda-
liśmy dnia 27 kwietnia 2023 r.
Podstawa opinii z zastrzeżeniem
Spółka na dzień 31.12.2022 r. nie przeprowadziła
testu na utratę wartości udziałów spółki zależnej
Esotiq Germany GmbH zgodnie z MSR 36
Utrata wartości aktywów, pomimo istniejące
przesłanki (ujemny kapitał własny,powstały w
wyniku ponoszenia strat w latach ubiegłych, oraz
poniesiona strata za rok badany) wskazują na
konieczność dokonania odpisu aktualizującego
wartość w pełnej wysokości. Ponadto na dzień 31
grudnia 2021 r. wartość udziałów od tej spółki
zależnej została objęta odpisem aktualizującym w
pełnej wysokości; odpis ten został utrzymany na
dzień 31.12.2022 r. W roku 2022 Spółka nabyła
dodatkowe udziały w Esotiq Germany GmbH na
kwotę 7.278 tys. zł, które nie zostały objęte
odpisem. W ocenie Zarządu Spółki utworzenie
odpisu na nabyte w roku 2022 udziały nie ma
uzasadnienia, ponieważ w związku z realizowaną
strategią rozwoju sprzedaży internetowej, nawią-
zaniu współpracy z nowymi kontrahentami oraz
korzystnymi trendami rynkowymi spodziewana
jest w najbliższej przyszłości znacząca poprawa
wyników działalności i, co za tym idzie, sytuacji
finansowej Esotiq Germany GmbH.
Naszym zdaniem Spółka nie wyceniła udziałów
spółki zależnej zgodnie z MSR36, w związku z
czym pozostałe aktywa finansowe oraz wynik
finansowy brutto zostały zawyżone o kwotę
7.278 tys. zł.
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z
Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyję-
tymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewi-
dentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie krajowych standardów badania oraz
Strona 2 z 9
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za okres
od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Esotiq & Henderson S.A.
innych dokumentów, z późn. zm.(„KSB”) oraz
stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewi-
dentach” t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 z późn.
zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących ustawowych badań spra-
wozdań finansowych jednostek interesu publicz-
nego („Rozporządzenie UE” Dz. Urz. UE L
158 z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.). Nasza
odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami
została dalej opisana w sekcji naszego sprawoz-
dania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Między-
narodowym Kodeksem etyki zawodowych ks-
gowych (w tym Międzynarodowymi standardami
niezależności) Rady Międzynarodowych Stan-
dardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks
IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia
25 marca 2019r. w sprawie zasad etyki zawo-
dowej biegłych rewidentów z późn. zm oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają zasto-
sowanie do badania sprawozdań finansowych w
Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki
etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem
IESBA. W trakcie przeprowadzania badania
kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska
pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymo-
gami niezależności określonymi w ustawie o
biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu
UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyska-
liśmy, wystarczające i odpowiednie, aby
stanowić podstawę dla naszej opinii z zastrzeże-
niem.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które
według naszego zawodowego osądu były najbar-
dziej znaczące podczas badania sprawozdania
finansowego za bieżący okres sprawozdawczy.
Obejmują one najbardziej znaczące ocenione
rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym
ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształ-
cenia spowodowanego oszustwem. Do spraw
tych odnieśliśmy się w kontekście naszego
badania sprawozdania finansowego jako całości
oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz
podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje
ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy
za stosowne, przedstawiliśmy najważniejsze
spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.
Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych
spraw.
Wycena Zapasów
Na dzień bilansowy wartość zapasów stanowiła
43,3% sumy wszystkich aktywów. Zapasy
zostały opisane w nocie 5.5.9. Ze względu na
istotność oraz ryzyko związane z szacowaniem
odpisów aktualizujących wartość uważamy,
wycena zapasów stanowiła kluczowe zagadnienie
dla naszego badania.
Nasza reakcja na ryzyko badania wyceny
zapasów obejmowała w szczególności:
- analizę i ocenę zapisów polityki rachunkowości,
- analizę polityki przecen wolno-rotujących
towarów,
- analizę raportów wiekowania zapasów,
- zrozumienie i ocenę procesu ustalania odpisów
aktualizujących w Spółce,
- testy i obliczenia na wybranej próbie.
Strona 3 z 9
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za okres
od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Esotiq & Henderson S.A.
Aktywa z tytuł prawa do użytkowania lokali
Zgodnie z Międzynarodowym Standardem
Sprawozdawczości Finansowej 16 " Leasing"
( MSSF 16) Spółka zakwalifikowała do umów
leasingu umowy najmu powierzchni
handlowych, w których prowadzi sprzedaż. Ze
względu na ilość umów oraz istotność pozycji
(16,45% aktywów ogółem) uznaliśmy
weryfikację tej pozycji za kluczowe
zagadnienie naszego badania. Aktywa z tytułu
prawa do użytkowania lokali zostały opisane w
nocie 5.5.1.
Nasze procedury obejmowały w szczególności:
- analizę zapisów polityki rachunkowości
- ocenę przyjętych założeń,
- weryfikację dokonanych obliczeń na podstawie
wybranej próby,
- ocenę ujawnień zgodnie z MSSF 16.
Wycena Inwestycji w jednostkach zależnych
Zagadnienie zostało uznane za kluczowe dla
badania ze względu na jego możliwy istotny
wpływ na wynik finansowy. Inwestycje w
jednostkach zależnych zostały opisane w nocie
5.5.5.
Nasze procedury badania obejmowały w szcze-
gólności:
- analizę sprawozdań finansowych spółek zależ-
nych,
- zapytania skierowane do Zarządu Spółki,
- spotkanie z kierownictwem Esotiq Germany
GmbH,
- analizę przyczyn zwiększenia zaangażowania
kapitałowego w Esotiq Germany GmbH,
- analizę podstaw prawnych wyceny udziałów
zgodnie z MSR/MSSF.
Efektem zastosowanych procedur jest zastrze-
żenie w niniejszym sprawozdaniu z badania.
Inna sprawa
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakoń-
czony 31 grudnia 2021 roku zostało zbadane
przez działającego w imieniu innej firmy audytor-
skiej biegłego rewidenta, który wyraził opinię bez
zastrzeżeń na temat tego sprawozdania w dniu 27
kwietnia 2022r.
Odpowiedzialność Kierownika jednostki
i5osób sprawucych nadzór
za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki (dalej: „Kierownik jednostki”) jest
odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finan-
sowej oraz wyniku finansowego Jednostki
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Spra-
wozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez
Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości oraz obowiązującymi Spółkę
przepisami prawa istatutem Spółki, a także za
kontrolę wewnętrzną, którą Kierownik jednostki
uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego istot-
nego zniekształcenia spowodowanego oszustwem
lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Kierownik
jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności
Jednostki do kontynuowania działalności, ujaw-
nienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związa-
nych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Kierownik jednostki albo zamierza dokonać
likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia
działalności albo nie ma żadnej realnej alterna-
tywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Kierownik jednostki oraz członkowie Rady
Nadzorczej zobowiązani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe spełniało wymagania
przewidziane w ustawie o rachunkowości. Człon-
kowie Rady Nadzorczej odpowiedzialni za
Strona 4 z 9
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za okres
od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Esotiq & Henderson S.A.
nadzorowanie procesu sprawozdawczości finan-
sowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
za5badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość
nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodo-
wanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą
opinię. Racjonalna pewność jest wysokim
poziomem pewności ale nie gwarantuje, że
badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Znie-
kształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa
lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można
racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie
mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użyt-
kowników podjęte na podstawie tego sprawoz-
dania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do
przyszłej rentowności badanej jednostki ani efek-
tywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw
przez Kierownika jednostki obecnie lub w przy-
szłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy scep-
tycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, pro-
jektujemy i przeprowadzamy procedury bada-
nia odpowiadające tym ryzykom i uzysku-
jemy dowody badania, które wystarczające
iodpowiednie, aby stanowić podstawę dla
naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest
większe niż tego wynikającego z błędu, ponie-
waż oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszer-
stwa, celowych pominięć, wprowadzenia
wbłąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrz-
nej stosownej dla badania w celu zaprojekto-
wania procedur badania, które odpowiednie
w danych okolicznościach, ale nie w celu
wyrażenia opinii na temat skuteczności kon-
troli wewnętrznej Jednostki;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych
ujawnień dokonanych przez Kierownika jed-
nostki;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości
zastosowania przez Kierownika jednostki
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie uzyska-
nych dowodów badania, czy istnieje istotna
niepewność związana ze zdarzeniami lub
warunkami, która może poddawać w znaczącą
wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji
działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku,
że istnieje istotna niepewność, wymagane jest
od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozda-
niu biegłego rewidenta na powiązane ujawnie-
nia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia nieadekwatne, modyfiku-
jemy naszą opinię. Nasze wnioski oparte na
dowodach badania uzyskanych do dnia spo-
rządzenia naszego sprawozdania biegłego rewi-
denta, jednakże przyszłe zdarzenia lub
warunki mogą spowodować, że Jednostka
zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę
izawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe
przedstawia będące ich podstawą transakcje
izdarzenia w sposób zapewniający rzetelną
prezentację.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje,
między innymi, o planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustale-
niach badania, w tym o wszelkich znaczących sła-
bościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfi-
kujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że
przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycz-
nych dotyczących niezależności oraz, że
będziemy informować ich o wszystkich powiąza-
niach i innych sprawach, które mogłyby być
Strona 5 z 9
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za okres
od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Esotiq & Henderson S.A.
racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla
naszej niezależności, atam gdzie ma to zastoso-
wanie, informujemy ozastosowanych zabezpie-
czeniach.
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzor-
czej ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finanso-
wego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego
uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisu-
jemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje
zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy,
wwyjątkowych okolicznościach, ustalimy,
żekwestia nie powinna być przedstawiona w
naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby
racjonalnie oczekiwać, żenegatywne konse-
kwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji
dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie
z5działalności
Na inne informacje składa s sprawozdanie
zdziałalności Spółki za rok obrotowy zakoń-
czony 31 grudnia 2022r. (dalej: „Sprawozdanie
zdziałalności”) wraz z oświadczeniem o stoso-
waniu ładu korporacyjnego, które jest wyodręb-
nioną częścią tego Sprawozdania z działalności.
Odpowiedzialność Kierownika jednostki
i osób sprawujących nadzór
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporzą-
dzenie Innych informacji zgodnie zprzepisami
prawa.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej
zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawoz-
danie z działalności Spółki wraz z wyodrębnio-
nymi częściami spełniało wymagania przewi-
dziane w ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finanso-
wego nie obejmuje Innych informacji.
Wzwiązku z badaniem sprawozdania finanso-
wego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z
Innymi informacjami i czyniąc to, rozpatrzenie,
czy Inne informacje nie istotnie niespójne ze
sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą
uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób
wydaje się istotnie zniekształcone.
Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy
istotne zniekształcenia w Innych informacjach,
jesteśmy zobowiązani poinformować o tym
wnaszym sprawozdaniu z badania. Naszym
obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy
obiegłych rewidentach jest również wydanie
opinii czy Sprawozdanie z działalności zostało
sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest
zgodne z informacjami zawartymi w sprawoz-
daniu finansowym.
Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformo-
wania, czy Spółka sporządziła oświadczenie na
temat informacji niefinansowych oraz wydania
opinii, czy Spółka woświadczeniu o stosowaniu
ładu korporacyjnego zawarła wymagane infor-
macje.
Sprawozdanie z działalności Spółki uzyskaliśmy
przed datą niniejszego sprawozdania z badania,
aRaport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W
przypadku, kiedy stwierdzimy istotne zniekształ-
cenie w Raporcie Rocznym, jesteśmy zobowią-
zani poinformować o tym Radę Nadzorc
Spółki.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania
pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działal-
ności Spółki:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy
o rachunkowości oraz paragrafem 70 Rozpo-
rządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29
marca 2018 r. wsprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne infor-
macji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim
(„Rozporządzenie o informacjach bieżących”
Dz.U. poz. 757 z późn. zm.),
Strona 6 z 9
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za okres
od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Esotiq & Henderson S.A.
jest zgodne z informacjami zawartymi w spra-
wozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej
otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawoz-
daniu z działalności istotnych zniekształceń.
Opinia o
oświadczeniu o stosowaniu ładu
korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu
ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje
określone wparagrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozpo-
rządzenia oinformacjach bieżących. Ponadto,
naszym zdaniem, informacje wskazane w para-
grafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i tego
Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stoso-
waniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi
zastosowanie przepisami oraz informacjami
zawartymi wsprawozdaniu finansowym.
Informacja na temat informacji niefinansowych
Spółka nie sporządziła oświadczenia na temat
informacji niefinansowych, o którym mowa w
art. 49 b ust. 1 Ustawy o rachunkowości z uwagi
na brak spełnienia kryteriów określonych w
Ustawie. Nie wykonaliśmy w związku z tym
żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświad-
czenia na temat informacji niefinansowych i nie
wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego
temat.
Strona 7 z 9