Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za okres
od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA
DLA
WALNEGO ZGROMADZENIA I RADY NADZORCZEJ
ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA
Strona 1 z 8
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za okres
od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia z zastrzeżeniem
  
  
  !"!#$%&'
'!(')*+,-./01&2
' /34&256 &13  
71'- -  % *+ '
898*7!  4&1)
)36   
7&1 46 
743:;)&1
 +71  *+ ' 898*7! 
-: 1&# -# 
-:1)  )'& 
---#,-/
25!
 6  -#1& &'1&'
 - &- 1 
71;6 4# 
.
,5 1 1 - 
1'- -#1&- - 34&
 % *+ ' 898*7!  --
&'  43
:;)  & 1
&% 1 ' 
-# 1
<: 1
 =-
1  >: '-&#
 -:1  ,1&#5
)'&6
,5 -1     1
7#'-# 01&: 
111'1'34&6
,5 14 #  1
4 ) &#
)'&)  
4' 8 '1  8? 
+??@7! )'& ,-. /'1
7)'&2A1!7-!!>!898*7!
!+893B!!5!
-  -1 3- 
 1&  C11'
"'1'6&138@!9@!898@!
Podstawa opinii z zastrzeżeniem
  34&  4
'4334&;-;1-
34&< 7*D'14
   1 
7< 7+?6 #&'  14
&114;&1:
E78EF71!746 ; 11'4' 1
7'4' 14 ; &1: 8798D6G
1!746  14 ; &1:
E96871!746 &&- &
1114; &1:
E7G?*6G1!4!
   
7C- 1 (
7' <:)
13 ( -:1 ')4#
C--  (4) 13
7*@*9HG8H89+? 7 8+  89+?7!
7 &-) 13 
 ) &'136 3B! !
,-./C(25  1  '1
++7-89+E!74)1)6
) '1&)  
' ,-. /'1 74)
1)2A1!-!!>!8988!!+*98
3B! !5  # >
7G*EH89+@  +D &1 89+@ !
7 34) 3
1#)'1)%%
)-1&1''
,-. / # >2 A ! >!
>7I+GF78E!9G!89+@61!EE63B!!5!
 J  1
Strona 2 z 8
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za okres
od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA
1 14 -  7&-
  /J
41
2!
01 ;  34& 
7<: C& 1&
) &:) , 1
<: 1
;5  <:)
13 1)  C:)
,-./C&("25 -:1 ')4#
C--  (4) 13
7*@*+HG8H89+?  8G  89+?7!
7  1& - 4)
13 3B!   
 16 &13 -#
1   %
)!K4
 #& 1  1
 C& ("! K 1&
  &' 4
1   '1& 1
;  34&  
; & '1
74) 1) 
7 #'>!
>;6 ;  6 &13
'&6#1-#6
 1J 1:  - 
71;!
Inne sprawy
  34&  &
&% *+ ' 8988 &' 14
   4 1
4-# ' $' $''4& A
"'1!!!!&!6&134:
71;111
'8E&1898*7!
Kluczowe sprawy badania
C'   # 1 6
&13 4'   #'
4 -- #  
;#&
! -'-#  --
#-&11
&146 1  -
& 11 &14
'1!1)
:&1&
-&4
 '4' -  
'#&-:1-
&6 7 &)6 &13)
'  16 1
-;-1;#1
- &!  ; -
111)!
Wycena i istnienie zapasów
 %  1J 3
14*+68L'1&)&13!
M :'  11J  &
# 7 3
&1''-#)1J';6;
314&'
 ! M 14 
7G!G!?!
 &-  &  
3-43.
: : 3 1&
)'&6
'&:1&-
36
:13&36
' : ' '1
3&1''-#)346
-:1-6
 '-: 
1- &:)
)'&)!
Strona 3 z 8
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za okres
od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
lokali
M <: 1
 =- +D NIN
34& &&4  '3 '
' -' ) ))6
7&13);!M:'
J '3  11J -,+D6G?L
&13345 '&-:1-
-  &'  
! "&1 11'4'  
';1&&14
G!G!+!
 ' -4
73.
:31&)'&6
:-:1)4;%6
&-: &) % 
1-36
:'-%<=+D!
Odpowiedzialność Kierownika
jednostki i osób sprawujących nadzór
za sprawozdanie finansowe
M#34&,-./C&-1&25
-1   #6 
14)&#
)'&)6  6
&13 1 1 - 
1'- -#1&- - 
&'  01& 
<: 1
 =-
1  >: '-&#6
-:1  ,1&#5
)'&#'-#34&:
11'134&61&;
 &1: :1#6 &13# C&
-1&'-:#';J
#  
-# 11 &14
'1'4:!
#-#  
C&-1&-1
:  01& 
&1' 46 '-6
-;116#)
&1'-# 4   -:
 &1'- 4 -&
1 )'&6 7-#1&
1'- & C& -1& 
 &J &- 34& 
)J4
;--11&-
')4!
C&-1&4& 
-##6
   44
  '1
7)'&! O4& 
- #  
 ' 
-34&!
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
za9badanie sprawozdania finansowego
  # '& --
    -&
4J  11&14
'1'4:
  
-# # :! -
J-1&
  1'-6 ; 
  C( 
&- 1-# 11 &14!
M&14#1J&'1&
'1'4:'#';116
-; ; - &J6 ;
-'4#44#J
-';1&&3-:1
 1 1 
!
M&-'-
4- 1 - -1&
Strona 4 z 8
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za okres
od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA
 &1 ' &'1
 --   C&
-1&'4!
C(1'-
 # )'- 
161&;.
1&'-  &
11 &14 
'1
' 4:6 -&1'-
7 ' 
-# 1 &
7'&'-  6 &13 #
1-# 76 
1J 1:  - !
& & 11
&14 &-# 7'1
-1 :& ; 1 &-#
74:'6 ; '1 ;
1J 6 416 )
:J6  74# '
-&1:1-P
'&'- ' &1
:1-1-'
-&1'6&13
#  )
&)6';
  11 &'1 &1
:1-01&P
 J 1)
 ,1&5 )'& 
J '&3 &:) 
#)'-%&)
C&-1&P
# &  11
 1 
C&-1&&1'-
4-&1)'&
61'&)3
6  1- 11 J
#''&6
&13 ; J ##
#1J J 01& 
&1'- 4! 0;
)  &'6 ; 1-
11J6-1
3''
4 1  #
'-' 
'6 -; 1& '- #
&16 &'- #
:!  & # 1 
)  '&)  
#  
4 16 -&; 4
''&#J6
; 01& 1 &1'-
4P
 3# 1-:6 1'&1':
71J  6
71'-6
 1 :# )
1#1&-73
-#1#1-:!
&'-  -
-6:6
& 7  
#)'1)61
7&)#)4)&1
:1-6&131&'-
!
&4  - 6
; 1 1) 3
1)1#);6;
: J ) 1&)
#) ) )6 &13
4 J - ' 
1# ;  -
;6 71   1
16'-71)
)!
3  &) 
-'116&134
-- #  
;#&
 1 ' - 
Strona 5 z 8
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za okres
od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA
&'  ! '- 1
  ' 4
16 ) ;   '
'- -# ' )
'- ' 6 7-#1&)
&)6 '16 ;7&1 
 J 1 
'6 ; ; 4
- &J6 ;71
&&-;4&1&-
-1''!
Inne informacje, w tym sprawozdanie
z9działalności
-&4:
74 34&  & 1
&% *+ ' 898*7! ,-.
/ 425 
7 1' 4'
&-6 &13 -1 :#
:# 1  74
,-4#./-25!
Odpowiedzialność Kierownika jednostki
iosób sprawujących nadzór
M# 34& -1  
# ) - 
7!
M# 34&  4& 
-##6
434&
7: : 44
  '1
7)'&!
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
   
-'-)-!
K7#&'  
  #& -1
 :  -
7# 16 16  
-  # 11 3- 
  ' #
# '&#  6 '
 3 -# : 11
&14!
0  1 &- 6
1 11 &14
7) -)6 -1
#J1
' 7! 
#&  7 '1
74)1)-13;
   4
14 #  
  -1  7-
1'!
1 -1 # 
6  34& #4
  11 -
)   6 
34& 7' 1' 4'
&- 4 
-!
 4 34&
'&  1# -
 76 1 
:1:1-!K&'6
&111&14
 6 -1 #
J 1 : #
34&!
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
1&-1&
6  6 
74.
14 #  1! @?
'1)'&
E9 # <1 =3
78?89+F7!7
- ;#) &)
&)  113
Strona 6 z 8
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za okres
od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA
31)'&3
'  3; -
)   %1
:# %1 4&&
,-. / # -)
;#)2 A !7>! ! EGE 3B!
!56
-1  - 1
7'!
16 1  34 --
1''&-
6 ;  1
' 4 11)
&14%!
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu
korporacyjnego
  '
71' 4' &- 34&
4-&7E9
'1! D '&1 G #
7-);#)!16
6-&
E9 '1! D '&1 G 1! Q6 )  1
# 1 '
71'4'&-#
-# 1  
- 1 7'
!
Informacja na temat informacji
niefinansowych
34&   #&' #
  11 -
)6&131!@?
'1! + >1 7)'& -&
:- : 
74 '  & 4
&13&)>1!
 & ;) 
11-) 1#)  
11 - ) 
; -&&&  
-11!
Strona 7 z 8