ESOTIQ & HENDERSON (EAH): raport odwołanie NWZA (raport nr 5/2014)

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Zmiania lokalizacji NWZA (raport nr 4/2014)
07/03/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Odwołanie NWZA (raport nr 5/2014)
10/03/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Zmiania lokalizacji NWZA (raport nr 4/2014)
07/03/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Odwołanie NWZA (raport nr 5/2014)
10/03/2014

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): raport odwołanie NWZA (raport nr 5/2014)

Zarząd Spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Szybowcowa 8A, 80-298 Gdańsk zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553 (dalej „Spółka”), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 10 marca 2014 r. w Katowicach, nie odbyło się, z powodu braku stawiennictwa akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Emitenta informuje, że zamierza podjąć działania celem zwołania obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia w możliwie najkrótszym terminie, o czym poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Skrzypek – Prezes Zarządu

(GPW)