imię i nazwisko / firma łączna liczba akcji % kapitału zakładowego łączna liczba głosów na WZA % głosów na WZA
Patronado Limited 905 366 40,54% 1 810 732 56,00%
Adam Skrzypek 106 634 4,77% 196 268 6,07%
Esotiq & Henderson S.A. (akcje własne) 303 263 13,58% 303 263 9,38%
Pozostali (<5% głosów na WZA) 918 237 41,11% 923 237 28,55%
Ogółem 2 233 500 100,00% 3 233 500 100,00%

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 223.350,00 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.233.500 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego:

  • 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje imienne uprzywilejowane serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
  • 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „B” o numerach od 1 (jeden) do 600.000 (sześćset tysięcy),
  • 4.000 (cztery tysiące) stanowią akcje na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 4.000 (cztery tysiące),
  • 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy)stanowią akcje na okaziciela serii „D” o numerach od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),
  • 29.500 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) stanowią akcje na okaziciela serii „E” o numerach od 1 (jeden) do 29.500 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset),
  • 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „F” o numerach od 1 (jeden) do 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy).