Zgodnie ze Statutem Esotiq & Henderson S.A. Organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Zarząd Spółki składa się z 1 (jeden) do 5 (pięć) członków. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.
Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) lub większej liczby członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.

Zarząd:

Adam Skrzypek – Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza:

Bartosz Synowiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Głowacka-Pędras – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sara Jawoszek – Członek Rady Nadzorczej
Adam Kłosek – Członek Rady Nadzorczej
Adam Skrzypek – Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Zawieruszyński – Członek Rady Nadzorczej