Adam Skrzypek – Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Synowiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej
03/09/2020
Bartosz Synowiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej
03/09/2020

Adam Skrzypek – Członek Rady Nadzorczej

1. Imię i nazwisko:
Adam Skrzypek

2. Rok urodzenia:
1971 r.

3. Dane o wykształceniu: (uczelnie, kierunki studiów, w tym studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, daty ich ukończenia)
1993 – 1998:
Wyższa Szkoła Morska (Obecnie Akademia Morska)
Wydział: Zarządzania
Kierunek: Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Temat pracy dyplomowej: Przestępstwa i Wykroczenia Podatkowe w Prawie Polskim.

4. Dane o przebiegu pracy zawodowej obrazujące kwalifikacje i doświadczenia istotne dla funkcji pełnionej w spółce:
09.2010 – 06.2022
Esotiq & Henderson S.A. – Prezes Zarządu
09.2010 – 06.2022
Luma sp. z o.o. – Prezes Zarządu
09.2014 – 06.2022
Esotiq Germany GmbH – Prezes Zarządu
10.2019 – 06.2022
Esotiq International OÜ – Prezes Zarządu
06.2012 – nadal
Eva Minge Design sp. z o.o. – Prezes Zarządu
10.2002 – 12.2010
LPP S.A. – Dyrektor Brandów ESOTIQ i HENDERSON
03.2002 – 10.2002
Securitas Poland sp. z o.o. – Dyrektor Regionu Północ
03.2000 – 03.2002
Kuchnia Polska sp. z o.o. – Regionalny Dyrektor Sprzedaży Północ
02.1997 – 03.2000
Kimberly-Clark Poland sp. z o.o. – Regional Sales Manager Północ

5. Aktualne miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko lub charakter prowadzonej działalności:
Adam Skrzypek SPP – Indywidualna działalność gospodarcza, pośrednictwo w sprzedaży towarów

6. Wszystkie aktualnie sprawowane funkcje w innych spółkach, spółdzielniach, fundacjach itd.:
Eva Minge Design sp. z o.o. – Prezes Zarządu
„Fundacja Eva Minge Design” – Członek Rady Fundacji

7. Aktualnie sprawowane funkcje w organizacjach społecznych i politycznych:
Brak

8. Stan posiadania akcji spółki oraz spółek powiązanych, dominujących, zależnych:
96 634 akcji Esotiq & Henderson S.A., w tym 89 634 akcji imiennych uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa glosy na walnym zgromadzeniu oraz 7 000 akcji na okaziciela, zwykłych.

9. Wszelkie informacje dotyczące spraw mogących rzutować na postępowanie lub zachowanie członka organu:
Brak

10. Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że:
– nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
– nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta,
– nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.