Bartosz Synowiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Kłosek – Członek Rady Nadzorczej
03/09/2020
Adam Skrzypek – Członek Rady Nadzorczej
21/06/2022
Adam Kłosek – Członek Rady Nadzorczej
03/09/2020
Adam Skrzypek – Członek Rady Nadzorczej
21/06/2022

Bartosz Synowiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej

1. Imię i nazwisko:
Bartosz Synowiec

2. Rok urodzenia:
1975 r.

3. Dane o wykształceniu: uczelnie, kierunki studiów, w tym studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, daty ich ukończenia:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego [1999 r.], ukończona aplikacja sądowa w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, egzamin sądowy zdany w 2002 r., ukończona aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, egzamin adwokacki zdany w 2004 r.

4. Dane o przebiegu pracy zawodowej obrazujące kwalifikacje i doświadczenia istotne dla funkcji pełnionej w spółce:
Ponad 20 lat doświadczenia w działalności prawniczej, w tym w szczególności obsłudze prawnej przedsiębiorców, z uwzględnieniem podmiotów zagranicznych prowadzących działalność na terenie Polski. Doradca Spółek kapitałowych i osobowych, w tym Spółek komunalnych. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Specjalizuje się w prawie inwestycji infrastrukturalnych, prawie budowlanym, prawie zamówień publicznych, prawie spółek oraz prawie cywilnym.

5. Aktualne miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko lub charakter prowadzonej działalności:
Kancelaria Adwokacka 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 38/7

6. Wszystkie aktualnie sprawowane funkcje w innych spółkach, spółdzielniach, fundacjach itd.:
Przewodniczący Rady Nadzorczej Bio-Inwest Sp. z o.o.

7. Aktualnie sprawowane funkcje w organizacjach społecznych i politycznych:
Brak

8. Stan posiadania akcji spółki oraz spółek powiązanych, dominujących, zależnych:
Brak

9. Wszelkie informacje dotyczące spraw mogących rzutować na postępowanie lub zachowanie członka organu,
Brak

10. Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że:
– nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
– nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta,
– nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.