Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Raporty roczne:
– Jednostkowy raport roczny za 2021 r. – 27 kwietnia 2022 r.
– Skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 27 kwietnia 2022 r.

Raporty kwartalne:
– Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2022 r. – 27 maja 2022 r.
– Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 28 listopada 2022 r.

Raport półroczny:
– Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 28 września 2022 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał
odrębnych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2022 r. w związku z
zamiarem przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających
kwartalną informację finansową uwzględniającą informacje określone w § 66
ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim [Rozporządzenie]. Zgodnie z § 62
ust. 3 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał odrębnego raportu
półrocznego za I półrocze 2022 r. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia
Emitent nie będzie przekazywał skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV
kwartał 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022r.

Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 19 ust. 11 MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u Emitenta
nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek
strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub
instrumentów dłużnych Emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych
związanych z nimi instrumentów finansowych przez okres zamknięty 30 dni
kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub
sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które Emitent ma obowiązek
podać do wiadomości publicznej.