Kalendarium

Terminy publikacji raportów okresowych

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Emitent, Spółka] działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 [Rozporządzenie] podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018.

Raporty kwartalne:
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 24 maja 2018 roku,
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 27 listopada 2018 roku.

Raport półroczny:
– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 12 września 2018 roku.

Raporty roczne:
– Raport roczny za 2017 rok – 5 kwietnia 2018 roku,
– Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 5 kwietnia 2018 roku.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe. Ponadto Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku i II kwartał 2018 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 19 ust. 11 MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u Emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które Emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.