Przetwarzanie danych osobowych w Esotiq & Henderson S.A. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298), ul. Budowlanych 31C, kontaktowe numery telefonów do Esotiq – sekretariat (58) 728 48 00

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: iod@esotiq.com  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. przygotowanie zaproszenia do zawarcia umowy lub jego otrzymania a następnie,
 2. w związku z przygotowaniem do zawarcia umowy,
 3. w związku z wykonywaniem umowy w tym:
  1. sporządzeniem dokumentów księgowych
  2. dostarczenie zamówionego towaru (jeżeli dotyczy)
 4. w przypadku zawarcia i wykonania umowy przetwarzamy dane w celu:
  1. wypełnienia obowiązków podatkowych
  2. windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
  3. prowadzenia analiz statystycznych
  4. przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności

Podstawą prawną przetwarzania przez Esotiq Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 litera b) RODO (z uwagi na konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na podjęcie przez ADO działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, tj. w związku z nawiązaniem współpracy handlowej) a także podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być również art.6 ust.1 litera a) RODO tj. za zgodą osoby, której dane są przetwarzane lub art. 6 ust. 1 litera f) RODO, tj. ze względu na uzasadniony interes ADO;
 2. w przypadku zawarcia przez Państwa z ADO umowy oraz jej wykonywania Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 litera b) RODO (tj. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy), art. 6 ust. 1 litera f) RODO (tj. ze względu na uzasadniony interes ADO), art. 6 ust. 1 litera c) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO);

IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Esotiq następującym osobom trzecim dla celów:

 1. swoim pracownikom w celu wykonywania czynności związanych z nawiązaniem współpracy handlowej a następnie w związku z przygotowaniem do zawarcia umowy oraz wykonaniem umowy – po uprzednim zapoznaniu się pracowników z zasadami bezpieczeństwa danych osobowych, a przede wszystkim po zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującą w spółce ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku,
 2. podmiotom, z którymi ADO ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”), w szczególności ADO może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług informatycznych, a w przypadku zawarcia i wykonywania umowy również: podmiotom świadczącym usługi księgowe, przedsiębiorstwom, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług magazynowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ADO umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawnymi,
 3. organom nadzorującym, organom władzy, i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres:

 1. obowiązywania umowy,
 2. do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
 3. do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

VI. TWOJE PRAWA

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Esotiq & Henderson S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Esotiq & Henderson S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże Esotiq & Henderson S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy Esotiq & Henderson S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: iod@esotiq.com  lub adres siedziby Esotiq & Henderson S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w pkt III powyżej. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych (praca, staż, praktyki, zlecenia)

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298), ul. Budowlanych 31C, kontaktowe numery telefonów do Esotiq – sekretariat (58) 728 48 00

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: iod@esotiq.com  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w Esotiq & Henderson S.A. procesie rekrutacyjnym (praca, zlecenia, staże i praktyki) oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 3. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych.
 4. Uzasadniony interes Esotiq & Henderson S.A. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Esotiq & Henderson S.A. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.

IV. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. Dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do Esotiq & Henderson S.A.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.

VI. TWOJE PRAWA

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres Esotiq & Henderson S.A. , Inspektor Ochrony Danych, ul.Budowlanych 31C; 80-298 Gdańsk, przez e-mail: iod@esotiq.com
 2. prawo dostępu do treści swoich danych,
 3. prawo ich sprostowania,
 4. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Esotiq & Henderson S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Esotiq & Henderson S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże Esotiq & Henderson S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy Esotiq & Henderson S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres Esotiq & Henderson S.A. , Inspektor Ochrony Danych, ul.Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, przez e-mail: iod@esotiq.com

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w Esotiq & Henderson S.A. procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki, zlecenia). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.