1. Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka”) została stworzona i wdrożona przez spółkę ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000370553, NIP: 583-311-72-20, REGON: 221133543 (dalej zwana „Spółką”). W przypadku gdy dochodzi do zbierania (przetwarzania) danych osobowych administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Spółka opisana w zdaniu poprzedzającym. Pod powyższymi danymi kontaktowymi można się również skontaktować z inspektorem ochrony danych (dalej „IOD”). Z IOD można się także skontaktować elektronicznie pod adresem e-mail: iod@esotiq.com
 2. Poprzez pojęcie „RODO” należy rozumieć: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
 3. Poprzez pojęcie „Użytkownik” należy rozumieć każdą osobę, która korzysta ze strony  www.esotiqhenderson.com (dalej jako „Strona”).
 4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką, a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Spółkę zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Spółkę podczas zbierania danych osobowych informacją, którą Użytkownik powinien się kierować jest przekazana mu w ramach tychże klauzul informacyjnych.
 5. Korzystając ze Strony, jej Użytkownik pozostaje anonimowy tak długo, jak sobie tego życzy pod warunkiem odpowiedniego ustawienia przeglądarki internetowej. Podanie przez Użytkownika danych osobowych może nastąpić w przypadku subskrypcji newslettera lub wypełnienia formularza kontaktowego.
 6. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (dalej „NEWSLETTER”) oraz przetwarzanie jego danych osobowych: adres email, imię, nazwisko dla celów wysyłania NEWSLETTERA. W ramach uzyskanej od Użytkownika zgody Spółka może przesyłać na podany przez Użytkownika adres e-mail newslettery oraz informacje o promocjach i nowych informacjach publikowanych na Stronie.

 

Informacja o ochronie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000370553 NIP: 583-311-72-20, REGON: 221133543, dalej zwana „Administratorem Danych Osobowych” lub w skrócie „ADO”.
 2. Administrator Danych Osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe (adres e-mail, imię, nazwisko) uzyskane podczas wyrażenia przez Państwa zgody na NEWSLETTER („dane osobowe”):
 3. Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:
  1. informowania Państwa o działaniach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych (NEWSLETTER);
  2. wysyłaniu Państwu drogą elektroniczną (e-mailem) informacji handlowych
  3. wysyłaniu Państwu drogą elektroniczną (e-mailem) informacji o promocjach i nowych informacjach publikowanych Stronie.
 4. Administrator Danych Osobowych może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
  1. swoim pracownikom w celu wykonywania czynności związanych z wysyłką NEWSLETTERA – po uprzednim zapoznaniu się pracowników z zasadami bezpieczeństwa danych osobowych, a przede wszystkim po zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującą w spółce ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku,
  2. podmiotom, z którymi ADO ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji założeń NEWSLETTERA, w szczególności ADO może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych, przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług informatycznych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ADO umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawnymi,
  3. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
 5. ADO zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez ADO i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone.
 6. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
 7. Ponadto, macie Państwo prawo do:
  1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od ADO potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. ADO dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, ADO może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
  2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
  4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, ADO wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez ADO oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
  6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na ADO może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
 8. Ponadto informujemy, że:
  1. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej podczas przystąpienia do NEWSLETTERA;
  2. udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych pozostaje ważna. Mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie;
  3. ADO nie przetwarza danych wrażliwych;
  4. dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu wysyłania informacji marketingowych za pomocą NEWSLETTERA ESOTIQ & HENDERSON
  5. w ramach korzystania przez Spółkę z narzędzi wspierających jej bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy ze Spółką. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych zostały zapewnione poprzez Spółkę poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).
  6. ADO umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez ADO. Poniżej podajemy Państwu dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@esotiq.com”
 10. Po zapoznaniu się z powyższą informacją Użytkownik – aby skutecznie przystąpić do NEWSLETTERA – zaznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celami podanymi w powyższej informacji oraz oddzielnie zaznacza zgodę na otrzymywania informacji handlowych na swój adres e-mail drogą elektroniczną. Dopóki Użytkownik nie zaznaczy zgody w obu polach dopóty Spółka nie będzie przetwarzała jego adresu e-mail ani nie będzie wysyłała na ten adres informacji handlowych drogą elektroniczną.
 11. Użytkownik może w każdej chwili anulować otrzymywanie informacji handlowych poprzez wysłanie drogą mailową na adres biuro@esotiq.comlub poprzez link „aby wypisać kliknij tutaj” w treści wysłanej wiadomości mailowej informacji o chęci rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych lub złożenie rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych z poziomu Newslettera. Rezygnacja z subskrypcji jest równoznaczna z żądaniem usunięcia danych osobowych Użytkownika (adresu e-mail).
 12. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, administratorami danych uzyskanych na podstawie aktywności Użytkownika w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mogą być również partnerzy Spółki.
 13. Spółka dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 14. Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Spółkę to w szczególności:
  1. prezentowanie reklam, ofert lub promocji dot. produktów lub usług Spółki i partnerów Spółki przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;
  2. ocena i analiza aktywności oraz informacji o Użytkowniku, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert czy promocji (rabatów), dotyczących produktów lub usług Spółki i jej partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Użytkownika (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), oraz analiz rynkowych i statystycznych;
  3. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich;
  4. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
  5. prowadzenie korespondencji z Użytkownikami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Użytkowników.
 15. Spółka może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. korzystających ze strony www.esotiqhenderson.com: dane osobowe podane w formularzu przy zapisie do newslettera lub przy wysyłaniu zapytań przez formularz (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; kraj, firma],
  2. dane osobowe podane w celu korzystania z Newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego;
  3. inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Użytkownika w Internecie, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych.
 16. Podanie danych osobowych przez Użytkownika na stronie www.esotiqhenderson.com, w NEWSLETERZE, jak i w innych kanałach komunikacji z Użytkownikiem jest zawsze dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności np. do wysłania wiadomości przez formularz na stronie, zapisania się do newslettera itp. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w ramach konkretnych kanałów komunikacji z Użytkownikiem (np. w Regulaminie). Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.
 17. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy zapisywaniu się do Newslettera. Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu Użytkownikowi reklam, ofert które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje konsumenckie, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Użytkownika zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 lit. c) RODO).
 18. W pozostałych (innych) celach dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie:
  1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Spółka rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 19. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w celach marketingowych Spółki. W takim przypadku Użytkownik ma prawo do wglądu do ich treści, ich poprawiania, a także żądanie usunięcia podanych danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia podanych przez niego danych osobowych poprzez wysłanie drogą mailową na adres biuro@esotiq.com
 20. Spółka dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Spółka zapewnia wszystkim Użytkownikom, którzy przekażą swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy, oraz prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym).
 21. Dane osobowe Użytkownika mogą być profilowane. Poprzez profilowanie należy rozumieć takie działania Spółki [podejmowane z uwagi na potrzebę prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Użytkownika], które mogą polegać na zapoznawaniu się z preferencjami Użytkownika, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on stronę www.esotiqhenderson.com. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Spółkę z zawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Użytkownik będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.
 22. Dane osobowe Użytkownika, których administratorem jest Spółka, mogą być przekazywane innym odbiorcom lub podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie pisemnie zawartej umowy z takimi podmiotami. Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Użytkownik. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Użytkownika lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego na stronie www.esotiqhenderson.com. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Spółki, w szczególności dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przedsiębiorstwa, które serwisują oprogramowanie, wspierają Spółkę w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.
 23. W ramach korzystania przez Spółkę z narzędzi wspierających jej bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy ze Spółką. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych zostały zapewnione poprzez Spółkę poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).
 24. W związku z tym, że stosowana przez Spółkę technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Stronę, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do wszystkich osób, które korzystają ze Strony.
 25. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Niektóre obszary systemu obsługującego stronę rejestracji mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go i umożliwiające m.in. automatyczne wypełnianie pól formularza na podstawie danych wprowadzonych wcześniej. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
 26. Dane zbierane automatycznie
  1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej esotiqhenderson.com automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), usługę Google Analytics, serwisy społecznościowe Facebook Instagram, Linkedin,
  2. Pliki cookies, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej esotiqhenderson.com. c) Dane o których mowa w niniejszym pkt.23 wykorzystywane są do dostosowania, pomiaru i ulepszania usług esotiqhenderson.com oraz prowadzenia działań marketingowych.
 27. W ramach działalności marketingowej Spółka korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują na Stronie Spółki pliki cookies:
  1. Google AdWords
  2. Google Analytics
  3. Facebook
  4. Instagram
  5. Linkedin
 28. Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności na Stronie Spółki lub przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony Spółki (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych przez Spółkę uzyskanych za pośrednictwem plików cookies. Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Spółkę (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”). Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze Strony Spółki, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.
 29. Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
  1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  2. przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Spółce i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
  3. dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);
  4. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
  5. cofnięcia każdej wyrażonej Spółce zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Spółkę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania.
 30. Dane Osobowe mogą być przechowywane – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Użytkownika, dane osobowe mogą być przetwarzane, dopóki nie zostanie ona cofnięta. W każdym przypadku:
  1. dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Spółkę do ich przetwarzania;
  2. dane osobowe Spółka będzie przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Użytkownik miał wobec Spółki jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Spółkę, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego;
 31. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.
 32. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością komercyjną mogą być przesyłane (wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody) na adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika. Zgoda musi być wyraźna, nie może zostać wyrażona w sposób domniemany. Podobnie w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zgoda taka musi być wyraźna, nie może zostać wyrażona w sposób domniemany.
 33. Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie danych osobowych.
 34. Pytania dotyczące polityki prywatności prosimy kierować na adres email: iod@esotiq.comalbo pocztą tradycyjną na adres spółki: ESOTIQ & HENDERSON S.A. ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk.

 

Informacje o cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki „cookies”. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 2. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „cookies” na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.