Dla inwestorów

Ustalenie Dnia Referencyjnego i daty rejestracji akcji EMG S.A. na
rachunkach Akcjonariuszy.


Plan podziału Esotiq & Henderson S.A.

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w planie podziału Esotiq &
Henderson S.A

Drugie zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 11 kwietnia 2017 roku

Pierwsze zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 27 marca 2017 roku


Propozycja nabycia akcji EMG S.A

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII A EMG S.A.

Pod poniższym linkiem jest zamieszczona Propozycja Nabycia akcji EMG S.A. (dalej: „Propozycja Nabycia”) sporządzona w związku z ofertą publiczną 2 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Propozycja Nabycia jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o akcjach serii A i ofercie publicznej.

ZASTRZEŻENIA:

Oferta publiczna akcji serii A EMG S.A. jest przeprowadzana na podstawie dostępnej pod poniższym linkiem Propozycji Nabycia, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Propozycja Nabycia nie może być traktowana jako oferta sprzedaży akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji , w szczególności w takiej, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Propozycja Nabycia ani akcje nią objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z poniższego linku jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:
– nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
– nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
– przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.”


Zawiadomienie o zgłoszeniu zmiany planu podziału Esotiq & Henderson S.A

Zawiązanie spółki zależnej – aktualizacja informacji o zamiarze dokonania podziału Esotiq & Henderson S.A.

Drugie zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 3 stycznia 2017 roku

Pierwsze zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 19 grudnia 2016 roku