Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.] wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Emitenta w Gdańsku, ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, w dni robocze [od poniedziałku do piątku] w godzinach od 09:00 do 14:00, po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na adres e-mail sekretariat@esotiq.com. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.