Esotiq & Henderson S.A. (EAH): Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zależnej (raport nr 16/2014 )

Esotiq & Henderson SA (EAH): Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok. (raport nr 15/2014 )
06/06/2014
ESOTIQ & HENDERSON S.A. (EAH): Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej (raport nr 17/2014)
18/06/2014
Esotiq & Henderson SA (EAH): Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok. (raport nr 15/2014 )
06/06/2014
ESOTIQ & HENDERSON S.A. (EAH): Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej (raport nr 17/2014)
18/06/2014

Esotiq & Henderson S.A. (EAH): Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zależnej (raport nr 16/2014 )

Raport Bieżący nr 16/2014

Esotiq & Henderson S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 2 czerwca 2014 roku przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS podwyższenia do kwoty 9.705.000,00 zł kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta ? Eva Minge Design sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Podwyższenie nastąpiło w drodze utworzenia 25.000 nowych udziałów objętych przez Emitenta w zamian za wkład gotówkowy. Cena emisyjna nowych udziałów wynosiła 100,00 zł, każdy udział i była równa cenie nominalnej. Przed podwyższeniem kapitału Emitent posiadał 23.526 udziałów o łącznej wartości 1.502.600,00 zł, co stanowiło 32,65% kapitału zakładowego. Po zarejestrowaniu podwyższenia Emitent posiada 48.526 udziałów o łącznej wysokości 4.852.600,00 zł, co stanowi 50,00% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Skrzypek – Prezes Zarządu