ESOTIQ & HENDERSON SA – korekta raportu bieżącego nr 09/2013

ESOTIQ & HENDERSON SA Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok.
31/05/2013
GPW: Animator dla akcji spółki ESOTIQ & HENDERSON
14/06/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok.
31/05/2013
GPW: Animator dla akcji spółki ESOTIQ & HENDERSON
14/06/2013

ESOTIQ & HENDERSON SA – korekta raportu bieżącego nr 09/2013

Raport Bieżący nr 10/2013

Zarząd Esotiq & Henderson S.A., informuje, że w raporcie bieżącym nr 09/2013 ” Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 26/06/2013 wraz z projektami uchwał ” błędnie wskazano rodzaj Walnego Zgromadzenia” Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 26/06/2013, a nie jak podano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 26/06/2013.

Poniżej poprawny Raport z załącznikami:
Zarząd spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Szybowcowa 8A, 80-298 Gdańsk zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553 (dalej „Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art. 402[1] oraz art. 402[2] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26.06.2013 Katowicach, przy ul. Paderewskiego 32c, o godzinie 12.00.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

[PDF] [PDF] [PDF] [PDF]