Nabycie akcji własnych. [RB 14/2020]

Nabycie akcji własnych. RB [13/2020]
11/08/2020
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 31 sierpnia 2020 r. [RB 15/2020]
31/08/2020
Nabycie akcji własnych. RB [13/2020]
11/08/2020
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 31 sierpnia 2020 r. [RB 15/2020]
31/08/2020

Nabycie akcji własnych. [RB 14/2020]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w okresie od 19 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. w transakcjach na sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka nabyła 1 296 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,06% kapitału zakładowego. Nabytym akcjom odpowiada 1 296 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,04% ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabytych akcji własnych wyniosła 8,97 zł. Zlecenie nabycia zostało wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Nabycie zostało dokonane na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała stanowi, że nabyte przez Emitenta akcje własne mogą zostać przeznaczone do zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, realizacji programu opcji menedżerskich, umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dalszej odsprzedaży, wydania akcji w zamian za akcje spółki przejmowanej lub w zamian za udziały spółki przejmowanej, ustanowienia zastawu na akcjach na zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez Spółkę. Emitent posiada łącznie 97 143 akcji własnych, którym odpowiada 97 143 głosów, co stanowi odpowiednio 4,35% kapitału zakładowego oraz 3,00% ogólnej liczby głosów.

Szczegółowe informacje o transakcjach nabycia akcji własnych Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku] oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji [UE] 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.