Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. [RB 19/2023]

Nabycie akcji własnych. [RB 18/2023]
25/06/2023
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2023 r. [RB 20/2023]
30/06/2023
Nabycie akcji własnych. [RB 18/2023]
25/06/2023
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2023 r. [RB 20/2023]
30/06/2023

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. [RB 19/2023]

Esotiq & Henderson S.A. [Spółka], działając na podstawie przepisu § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym zawiadamia o podjęciu w dniu 30 czerwca 2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2022, w związku z czym przekazuje następujące informacje:

Wysokość dywidendy:
2 373 566,40 zł [dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy]

Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję:
1,20 zł [jeden złoty i dwadzieścia groszy] na każdą akcję z wyłączeniem akcji własnych Spółki

Liczba akcji objętych dywidendą:
1 977 972 [jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa]

Dzień dywidendy:
21 lipca 2023 r.

Termin wypłaty dywidendy:
18 sierpnia 2023 r.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu