Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 20 czerwca 2022 r. [RB 22/2022]
24/05/2022
Nabycie akcji własnych [RB 23/2022]
05/06/2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 20 czerwca 2022 r. [RB 22/2022]
24/05/2022
Nabycie akcji własnych [RB 23/2022]
05/06/2022

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 51 308 45 749 11 041 10 006
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 002 3 041 216 665
III. Zysk/strata brutto 2 783 2 702 599 591
IV. Zysk/strata netto 2 325 2 300 500 503
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 437 -1 183 -1 385 -259
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 583 -680 -556 -149
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 243 -3 408 1 128 -745
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 777 -5 271 -813 -1 153
IX. Aktywa razem 156 162 141 281 33 565 30 316
X. Zobowiązania 99 687 85 457 21 427 18 337
XI. Zobowiązania długoterminowe 30 590 40 354 6 575 8 659
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 69 097 45 103 14 852 9 678
XIII. Kapitał własny 56 475 55 824 12 139 11 979
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 48 48
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 1,24 1,35 0,27 0,30
XVII. 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 1,04 1,35 0,22 0,30
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 25,29 24,99 5,43 5,36
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 25,29 24,99 5,43 5,36
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 50 961 45 461 10 966 9 943
XXIII. Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 178 3 890 253 851
XXIV. Zysk/strata brutto 2 713 3 306 584 723
XXV. Zysk/strata netto 2 267 2 916 488 638
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 975 -1 074 -1 286 -235
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 668 -680 -359 -149
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 269 -3 255 1 134 -712
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 374 -5 009 -511 -1 096
XXX. Aktywa razem 161 827 138 079 34 783 29 629
XXXI. Zobowiązania 97 881 82 738 21 038 17 754
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 30 702 40 316 6 599 8 651
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 67 179 42 422 14 439 9 103
XXXIV. Kapitał własny 63 946 55 341 13 744 11 875
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 48 48
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 1,21 1,41 0,26 0,31
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony Zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 1,01 1,41 0,22 0,31
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 28,63 24,78 6,15 5,32
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 28,63 24,78 6,15 5,32
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,00 0,00 0,00 0,00

Załączniki

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku