Uprawnienie do nabycia akcji Emitenta. [RB 28/2023]

Nabycie akcji własnych. [RB 27/2023]
20/08/2023
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. [RB 29/2023]
23/08/2023
Nabycie akcji własnych. [RB 27/2023]
20/08/2023
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. [RB 29/2023]
23/08/2023

Uprawnienie do nabycia akcji Emitenta. [RB 28/2023]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 22 sierpnia 2023 r. zawarł z Lemuria Partners Sicav plc [Uprawniony], umowę [Umowa], na podstawie której Uprawniony nabył uprawnienie do zakupu od Emitenta do 100.000 [sto tysięcy] akcji na okaziciela Esotiq & Henderson S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł [dziesięć groszy] każda, oznaczonych kodem PLESTHN00018, za cenę sprzedaży w kwocie 45,00 zł [czterdzieści pięć złotych] za jedną akcję. Z tytułu nabycia przedmiotowego uprawnienia Uprawniony zobowiązany jest do zapłaty Spółce kwoty w wysokości 10.000,00 zł [dziesięć tysięcy złotych] w terminie 14 [czternastu] dni od daty zawarcia Umowy, pod rygorem jej rozwiązania. Uprawniony może skorzystać z uprawnienia do zakupu akcji przez okres 3 [trzech] miesięcy, rozpoczynający się w dniu upływu 2 [dwóch] miesięcy od dnia zawarcia Umowy. W przypadku zawarcia przez Emitenta i Uprawnionego umowy sprzedaży akcji w wyniku skorzystania z nabytego uprawnienia zapłacona kwota zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży akcji, a w przypadku nieskorzystania z uprawnienia Spółka będzie upoważniona do zatrzymania tej kwoty. Akcje objęte Umową stanowią własność Spółki, jako akcje własne nabyte na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnień udzielonych Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki i Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, które stanowią, że nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone m.in. do dalszej odsprzedaży.

Krzysztof Jakubowski Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.