Uprawnienie do nabycia akcji Emitenta. [RB 23/2021]

Nabycie akcji własnych. [RB 22/2021]
15/08/2021
Nabycie akcji własnych. [RB 24/2021]
22/08/2021
Nabycie akcji własnych. [RB 22/2021]
15/08/2021
Nabycie akcji własnych. [RB 24/2021]
22/08/2021

Uprawnienie do nabycia akcji Emitenta. [RB 23/2021]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Panem Markiem Warzechą, pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, umowę [Umowa], na podstawie której Pan Marek Warzecha nabył uprawnienie do zakupu od Emitenta 179.545 [sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć] akcji na okaziciela Esotiq & Henderson S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł [dziesięć groszy] każda, oznaczonych kodem PLESTHN00018, za łączną cenę sprzedaży w kwocie 6.319.984,00 zł [sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote], tj. 35,20 zł [trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy] za jedną akcję. Z tytułu nabycia przedmiotowego uprawnienia Pan Marek Warzecha zobowiązany jest do zapłaty Spółce kwoty w wysokości 718.180,00 zł [siedemset osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych] w terminie 45 [czterdziestu pięciu] dni od daty zawarcia Umowy, pod rygorem jej rozwiązania. Pan Marek Warzecha może skorzystać z uprawnienia do zakupu akcji przez okres 3 [trzech] miesięcy, rozpoczynający się w dniu upływu 3 [trzech] miesięcy od dnia zawarcia Umowy. W przypadku zawarcia przez Emitenta i Pana Marka Warzechę umowy sprzedaży akcji w wyniku skorzystania z nabytego uprawnienia zapłacona kwota zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży akcji, a w przypadku nieskorzystania z uprawnienia Spółka będzie upoważniona do zatrzymania tej kwoty. Akcje objęte Umową stanowią własność Spółki, jako akcje własne nabyte na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, która stanowi, że nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone m.in. do dalszej odsprzedaży.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.