Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lutym 2023 r. [RB 7/2023]

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 lutego 2023 r. [RB 6/2023]
27/02/2023
Nabycie akcji własnych. [RB 8/2023]
19/03/2023
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 lutego 2023 r. [RB 6/2023]
27/02/2023
Nabycie akcji własnych. [RB 8/2023]
19/03/2023

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lutym 2023 r. [RB 7/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2023 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 20,5 mln zł i były wyższe o około 21 proc. od przychodów uzyskanych w lutym 2022 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – luty 2023 r. wyniosły około 41 mln zł i były wyższe o około 20 proc. niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w lutym 2023 r. wyniosły około 4,8 mln zł i były wyższe o około 35 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – luty 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 9,3 mln zł i były wyższe o około 25 proc. niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 62 proc. i była porównywalna z marżą zrealizowaną w lutym roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – luty 2023 r. wyniosła około 63 proc. i według szacunków była wyższa o około 1 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec lutego 2023 r. wynosiła 18 059 m kw. i była mniejsza o około 4 proc. niż rok wcześniej.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.