Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w maju 2023 r. [RB 15/2023]

Nabycie akcji własnych. [RB 14/2023]
04/06/2023
Nabycie akcji własnych. [RB 16/2023]
11/06/2023
Nabycie akcji własnych. [RB 14/2023]
04/06/2023
Nabycie akcji własnych. [RB 16/2023]
11/06/2023

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w maju 2023 r. [RB 15/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2023 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 18,1 mln zł i były niższe o około 1 proc. od przychodów uzyskanych w maju 2022 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – maj 2023 r. wyniosły około 98,2 mln zł i były wyższe o około 15 proc. niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w maju 2023 r. wyniosły około 2,7 mln zł i były wyższe o około 16 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – maj 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 19,6 mln zł i były wyższe o około 32 proc. niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 72 proc. i była wyższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w maju roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – maj 2023 r. wyniosła około 65 proc. i według szacunków była wyższa o około 1 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec maja 2023 r. wynosiła 17 975 m kw. i była mniejsza o około 3 proc. niż rok wcześniej.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.