Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w styczniu 2023 r. [RB 4/2023]

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 lutego 2023 r. [RB 3/2023]
30/01/2023
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 lutego 2023 r. [RB 5/2023]
27/02/2023
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 lutego 2023 r. [RB 3/2023]
30/01/2023
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 lutego 2023 r. [RB 5/2023]
27/02/2023

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w styczniu 2023 r. [RB 4/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2023 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 20,5 mln zł i były wyższe o około 20 proc. od przychodów uzyskanych w styczniu 2022 r.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w styczniu 2023 r. wyniosły około 4,5 mln zł i były wyższe o około 15 proc. rok do roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej w styczniu 2023 r. wyniosła około 64 proc. i była wyższa o około 1 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w styczniu roku poprzedniego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec stycznia 2023 r. wynosiła 18 054 m kw. i była mniejsza o około 4 proc. niż rok wcześniej.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.