Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w styczniu 2018 r. (9/2018)

Nabycie akcji własnych. (8/2018)
15/02/2018
Nabycie akcji własnych. (10/2018)
19/02/2018
Nabycie akcji własnych. (8/2018)
15/02/2018
Nabycie akcji własnych. (10/2018)
19/02/2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w styczniu 2018 r. (9/2018)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2018 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 10,5 mln zł i były wyższe o 2 proc. od przychodów osiągniętych w styczniu 2017 r.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w styczniu 2018 r. wyniosły około 0,6 mln zł i były wyższe o około 65 proc. rok do roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 58 proc. i była wyższa o około 1 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w styczniu roku poprzedniego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec stycznia 2018 r. wynosiła 17 373 m kw i była większa o około 5 proc. niż rok wcześniej.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. podkreśla, że na Grupę Kapitałową, po wydzieleniu części odzieżowej do spółki EMG S.A. w lipcu 2017 r., składają się obecnie jednostka dominująca oraz spółki zależne Esotiq Germany GmbH i Luma sp. z o.o. Dane o skonsolidowanej sprzedaży za styczeń 2017 r. zostały doprowadzone do porównywalności z danymi za 2018 r. Wielkości dotyczące sprzedaży internetowej i marży brutto zostały obliczone w analogiczny sposób do danych o skonsolidowanej sprzedaży.