Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2021 r. [RB 13/2021]

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2021 r. [RB 12/2021]
30/06/2021
Nabycie akcji własnych. [RB 14/2021]
04/07/2021
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2021 r. [RB 12/2021]
30/06/2021
Nabycie akcji własnych. [RB 14/2021]
04/07/2021

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2021 r. [RB 13/2021]

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.] niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Patronado Limited: liczba akcji 905 366; liczba głosów 1 810 732; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 99,68%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 56,00%.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.]