Wykonanie uprawnienia do nabycia akcji. [RB 14/2022]

Nabycie akcji własnych. [RB 13/2022]
27/02/2022
Nabycie i zbycie akcji własnych. [RB 15/2022]
05/03/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 13/2022]
27/02/2022
Nabycie i zbycie akcji własnych. [RB 15/2022]
05/03/2022

Wykonanie uprawnienia do nabycia akcji. [RB 14/2022]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 4 marca 2022 r., w związku z wykonaniem przez Pana Marka Warzechę, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, uprawnienia do zakupu od Emitenta akcji własnych, o którym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 23/2021 z 19 sierpnia 2021 r., Esotiq & Henderson S.A. zbyła na rzecz Pana Marka Warzechy 179.545 [sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć] akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł [dziesięć groszy] każda, oznaczonych kodem PLESTHN00018, za łączną cenę sprzedaży w kwocie 6.319.984,00 zł [sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote]. Przedmiotowe akcje zostały uprzednio nabyte przez Emitenta na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki zmienioną Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych, która stanowi, że nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone m.in. do dalszej odsprzedaży.

Adam Skrzypek – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.