Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu „Badania nad wynalezieniem struktur testronicznych stanowiących etykiety RFID w sklepie autonomicznym” [RB 5/2022]

Nabycie akcji własnych. [RB 4/2022]
23/01/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 6/2022]
30/01/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 4/2022]
23/01/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 6/2022]
30/01/2022

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu „Badania nad wynalezieniem struktur testronicznych stanowiących etykiety RFID w sklepie autonomicznym” [RB 5/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Spółka, Beneficjent] informuje, że w dniu 21 stycznia 2022 r. wpłynęła do Spółki, zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju [Instytucja Pośrednicząca], Umowa o dofinansowanie Projektu „Badania nad wynalezieniem struktur testronicznych stanowiących etykiety RFID w sklepie autonomicznym” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 11 239 500,00 zł [jedenaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych], która to wartość stanowi całkowitą kwotę kosztów kwalifikowanych. Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 6 732 343,75 zł [sześć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy]. Wydatki będą rozliczane w formie refundacji kosztów faktycznie poniesionych w odniesieniu do kategorii wydatków bezpośrednich oraz stawki ryczałtowej w odniesieniu do kategorii kosztów pośrednich. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność. Okres kwalifikowalności kosztów dla Projektu kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu przez okres trzech lat od dania zakończenia jego realizacji.
Esotiq & Henderson S.A. umacnia pozycję rynkowego lidera oferując klientkom wysokiej jakości bieliznę spełniającą ich bardzo osobiste potrzeby, a koncepcja sklepu autonomicznego jest istotnym elementem rozwijanego przez Spółkę innowacyjnego modelu budowania relacji z klientkami, opartego o nowoczesne technologie. Lata doświadczeń w pracy z kobietami i dla kobiet skierowały uwagę Esotiq na szerszy aspekt kobiecych oczekiwań – wychodzący poza obecne przyzwyczajenia zakupowe. Dlatego już dziś patrzymy w kierunku potrzeb KOBIETY JUTRA, doskonaląc markę ESOTIQ zarówno od strony oferty produktowej, jak również pod względem dostarczanego doświadczenia zakupowego, wdrażając np. mobilną aplikację umożliwiającą idealne dopasowanie biustonoszy. Autonomiczny salon z bielizną – miejsce, gdzie zakup będzie w pełni bezkontaktowy, przez co maksymalnie intymny, jest kolejnym krokiem w tworzeniu unikalnych, wielokanałowych doświadczeń zakupowych odpowiadających na różnorodne kobiece potrzeby.

Adam Skrzypek – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.