Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023. [RB 2/2023]

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2022 r. [RB 1/2023]
10/01/2023
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 lutego 2023 r. [RB 3/2023]
30/01/2023
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2022 r. [RB 1/2023]
10/01/2023
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 lutego 2023 r. [RB 3/2023]
30/01/2023

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023. [RB 2/2023]

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Emitent] działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Rozporządzenie] podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

Raporty roczne:
– Jednostkowy raport roczny za 2022 r. – 27 kwietnia 2023 r.
– Skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 27 kwietnia 2023 r.

Raporty kwartalne:
– Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2023 r. – 26 maja 2023 r.
– Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 28 listopada 2023 r.

Raport półroczny:
– Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 28 września 2023 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2023 r. w związku z zamiarem przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową uwzględniającą informacje określone w § 66 ust. 1–4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia. Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał odrębnego raportu półrocznego za I półrocze 2023 r. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r.