Decyzja w sprawie subwencji finansowej. [RB 12/2024]

Nabycie akcji własnych. [RB 11/2024]
28/04/2024
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2024 r. [RB 13/2024]
10/05/2024
Nabycie akcji własnych. [RB 11/2024]
28/04/2024
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2024 r. [RB 13/2024]
10/05/2024

Decyzja w sprawie subwencji finansowej. [RB 12/2024]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 29 kwietnia 2024 r. wpłynęła do Spółki decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. [PFR] o konieczności zwrotu w terminie 14 dni roboczych Subwencji Finansowej w kwocie 3.500.000,00 zł udzielonej Emitentowi w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” [Decyzja]. Jako powód Decyzji PFR wskazał § 10 ust. 9 regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym ”Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, który stanowi, że PFR jest uprawniony do wydania Decyzji określającej wysokość Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi w całości w przypadku, w którym istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nadużyć. Spółka wystąpiła do PFR o uzasadnienie Decyzji, wskazując jednocześnie, że nie są jej znane przypadki wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nadużyć, które uzasadniałyby wezwanie do zwrotu udzielonej Subwencji Finansowej.

Sylwia Nieckarz-Kośla – Członek Zarządu
Diana Okular – Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.