Drugie zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 11 kwietnia 2017 roku

Drugie zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A.
11/04/2017
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2016
25/04/2017
Drugie zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A.
11/04/2017
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2016
25/04/2017

Drugie zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 11 kwietnia 2017 roku

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka dzielona] oraz EMG S.A. [Spółka przejmująca] działając na podstawie przepisu art. 539 § 1 Ksh ponownie zawiadamia o zamiarze dokonania podziału Esotiq & Henderson S.A. Podział nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej na Spółkę przejmującą (podział przez wydzielenie) zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Ksh, z uwzględnienie zmiany wskutek której Spółką przejmującą jest istniejąca spółka EMG S.A. Podział zostanie przeprowadzony zgodnie z art. 542 § 4 Ksh z kapitałów własnych Spółki dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego Spółki dzielonej z uwagi na posiadanie przez Spółkę dzieloną wystarczającego kapitału zapasowego. Akcjonariusze Spółki dzielonej mogą zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 540 § 1 Ksh w siedzibie oraz na stronie internetowej Emitenta w terminie do dnia powzięcia uchwały o podziale.

Plan podziału
Plan podziału – informacja o zmianach
Opinia z badania planu podziału
Sprawozdanie Zarządu Spółki dzielonej
Sprawozdanie Zarządu Spółki przejmującej
[Jednostkowy raport roczny Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2013]
[Jednostkowy raport roczny Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2014]
[Jednostkowy raport roczny Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2015]