Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2016

Drugie zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 11 kwietnia 2017 roku
12/04/2017
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2016
25/04/2017
Drugie zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 11 kwietnia 2017 roku
12/04/2017
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2016
25/04/2017

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2016

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 124 224 115 923 28 390 27 701
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 5 007 5 445 1 144 1 301
III. Zysk [strata] brutto 5 132 4 684 1 173 1 119
IV. Zysk [strata] netto 4 085 3 634 934 868
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 740 7 136 1 540 1 705
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 448 -18 306 -1 702 -4 374
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 270 11 837 519 2 829
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 562 667 357 159
IX. Aktywa razem 112 125 88 318 25 345 20 725
X. Zobowiązania 52 155 32 433 11 789 7 750
XI. Zobowiązania długoterminowe 7 358 4 891 1 663 1 148
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 44 797 27 542 10 126 6 463
XIII. Kapitał własny 59 970 55 885 13 556 13 114
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 51 53
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 1,83 1,63 0,42 0,39
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 1,83 1,63 0,42 0,39
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 26,85 25,02 6,07 5,87
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 26,85 25,02 6,07 5,87
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO]
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAŁĄCZNIKI

List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie finansowe Esotiq & Henderson S.A.
Sprawozdanie z działalności Esotiq & Henderson S.A.
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego