Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2016

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2016
25/04/2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 31 maja 2017 r. (13/2017)
04/05/2017
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2016
25/04/2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 31 maja 2017 r. (13/2017)
04/05/2017

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2016

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 141 121 120 571 32 251 28 812
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej -3 329 -735 -761 -176
III. Zysk [strata] brutto -3 493 -1 861 -798 -445
IV. Zysk [strata] netto -4 346 -2 936 -993 -702
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 655 -4 381 150 -1 047
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -875 -8 394 -200 -2 006
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 756 13 592 858 3 248
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 536 817 808 195
IX. Aktywa razem 111 417 93 314 25 185 21 897
X. Zobowiązania 62 813 40 797 14 198 9 573
XI. Zobowiązania długoterminowe 9 044 7 233 2 044 1 697
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 53 769 33 564 12 154 7 876
XIII. Kapitał własny 48 604 52 517 10 986 12 324
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 51 53
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] -1,81 -1,08 -0,41 -0,26
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] -1,81 -0,95 -0,41 -0,23
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 21,76 23,51 4,92 5,62
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 21,76 23,51 4,92 5,62
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAŁĄCZNIKI

List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A.
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A.
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego