ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 12/2014)

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 11/2014)
28/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 13/2014)
29/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 11/2014)
28/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 13/2014)
29/04/2014

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 12/2014)

Raport bieżący nr 12/2014

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd spółki Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdańsku 80-298, przy ul. Szybowcowej 8A informuje, że w dniu 28.04 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 w związku z art. 160 ust. 2 pkt. 4 a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Zawiadomienie dotyczy objęcia w dniu 24 kwietnia 2014 roku 1250 akcji zwykłych Emitenta na okaziciela serii E przez Panią Monikę Jawoszek-Żukowską ?osobę obowiązaną, pełniącą funkcję prokurenta Spółki.

W związku z podwyższeniem kapitału w granicach kapitału warunkowego i emisji akcji Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, akcje te zostały objęte w ramach Programu Motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Emitenta przyjętego Uchwałą nr 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 r. o podwyższeniu kapitału warunkowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje Serii E zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna Akcji Serii E była równa ich wartości nominalnej i wynosiła 0,10 zł za akcję.

Przed objęciem ww. akcji pani Monika Jawoszek-Żukowska nie posiadała bezpośrednio akcji spółki Esotiq & Henderson S.A. Po objęciu akcji serii E Pani Monika Jawoszek-Żukowska posiada 1250 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E stanowiących 0,07% kapitału zakładowego Spółki i dających 1250 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,045% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Ponadto, Pani Monika Jawoszek-Żukowska posiada pośrednio poprzez spółkę Ego Fashion Sp. z o.o. 23.963 sztuki akcji uprawniających do 4,32 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.