ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 13/2014)

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 12/2014)
28/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (raport nr 14/2014)
29/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 12/2014)
28/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (raport nr 14/2014)
29/04/2014

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 13/2014)

Raport bieżący nr 13/2014

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd spółki Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdańsku 80-298, przy ul. Szybowcowej 8A informuje, że w dniu 28.04 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 w związku z art. 160 ust. 2 pkt. 4 a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Zawiadomienie dotyczy nabycia w dniu 28 kwietnia 2014 roku 100% udziałów spółki Singelton International Corp. z siedzibą w Crystal Offices, OT Center, Victoria, Mahe, Seszele przez Pana Mariusza Jawoszka ? osobę obowiązaną, pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. Spółka Singelton International Corp. jest właścicielem 68% udziałów spółki Dictador Global Limited z siedzibą przy ul. Poseidonos 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, P.C. 2406, Nikozja Cypr, który to podmiot posiada 885.000 Akcji serii A (uprzywilejowanych) spółki Esotiq & Henderson S.A., stanowiących 50,1% kapitału zakładowego spółki oraz dających 1.770.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 63,98% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pan Mariusz Jawoszek, poinformował jednocześnie Spółkę, że jego małżonka (osoba blisko związana), Pani Urszula Kamińska-Jawoszek, nabyła w ramach Programu Motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Emitenta, w dniu 24 kwietnia 2014, 1250 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E stanowiących 0,07% kapitału zakładowego Spółki i dających 1250 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,045% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.