ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (raport nr 14/2014)

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 13/2014)
29/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 15/2014)
29/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 13/2014)
29/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 15/2014)
29/04/2014

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (raport nr 14/2014)

Raport bieżący nr 14/2014

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdańsku 80-298, przy ul. Szybowcowej 8A informuje, że w dniu 28.04.2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 69 oraz 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od p. Mariusza Jawoszka o pośrednim nabyciu akcji Emitenta i przekroczeniem w związku z tym progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie dotyczy nabycia w dniu 28 kwietnia 2014 roku 100% udziałów spółki Singelton International Corp. z siedzibą w Crystal Offices, OT Center, Victoria, Mahe, Seszele przez Pana Mariusza Jawoszka ? osobę obowiązaną, pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A.

Spółka Singelton International Corp. jest właścicielem 68% udziałów spółki Dictador Global Limited z siedzibą przy ul. Poseidonos 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, P.C. 2406, Nikozja Cypr, który to podmiot posiada 885.000 Akcji serii A (uprzywilejowanych) spółki Esotiq & Henderson S.A., stanowiących 50,1% kapitału zakładowego spółki oraz dających 1.770.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 63,98% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed objęciem ww. udziałów Pan Mariusz Jawoszek nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

Po dokonaniu transakcji Mariusz Jawoszek posiada pośrednio, poprzez spółkę Dictador Global Limited, 885.000 Akcji serii A (uprzywilejowanych) spółki Esotiq & Henderson S.A., stanowiących 63,98% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz nie przewiduje w terminie najbliższych 12 miesięcy zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.

Nie występują inne podmioty zależne od akcjonariusza będące w posiadaniu akcji Emitenta.

Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie – brak.