ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 15/2014)

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (raport nr 14/2014)
29/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 rok
15/05/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (raport nr 14/2014)
29/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 rok
15/05/2014

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 15/2014)

Raport bieżący nr 15/2014

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd spółki Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdańsku 80-298, przy ul. Szybowcowej 8A informuje, że w dniu 28.04 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 w związku z art. 160 ust. 2 pkt. 4 a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Zawiadomienie dotyczy objęcia w dniu 24 kwietnia 2014 roku 750 akcji zwykłych Emitenta na okaziciela serii E przez Panią Anetę Skrzypek ? osobę obowiązaną, pełniącą funkcję prokurenta Spółki.

W związku z podwyższeniem kapitału w granicach kapitału warunkowego i emisji akcji Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, akcje te zostały objęte w ramach Programu Motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Emitenta przyjętego Uchwałą nr 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 r. o podwyższeniu kapitału warunkowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje Serii E zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna Akcji Serii E była równa ich wartości nominalnej i wynosiła 0,10 zł za akcję.

Przed objęciem ww. akcji Pani Aneta Skrzypek nie posiadała pośrednio i bezpośrednio akcji spółki Esotiq & Henderson S.A.

Po objęciu akcji serii E Pani Aneta Skrzypek posiada bezpośrednio 750 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E stanowiących 0,04% kapitału zakładowego Spółki i dających 750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,027% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.