ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 10/03/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 1/2014)

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 10/03/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 2/2014)
12/02/2014
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 roku
14/02/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 10/03/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 2/2014)
12/02/2014
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 roku
14/02/2014

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 10/03/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 1/2014)

Raport bieżący nr 1/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Esotiq & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul.
Szybowcowa 8A, 80-298 Gdańsk zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553 (dalej
„Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art.
402[1] oraz art. 402[2] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10.03.2014 w Mikołowie , przy ul.
Skośnej 2, o godzinie 12.00.