ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 10/03/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 2/2014)

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): ESOTIQ: Harmonogram raportów okresowych na rok 2014 (raport nr 1/2014)
17/01/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 10/03/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 1/2014)
13/02/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): ESOTIQ: Harmonogram raportów okresowych na rok 2014 (raport nr 1/2014)
17/01/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 10/03/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 1/2014)
13/02/2014

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 10/03/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 2/2014)

Zarząd spółki Esotiq & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul.Szybowcowa 8A, 80-298 Gdańsk zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553 (dalej „Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art. 402[1] oraz art. 402[2] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10.03.2014 w Mikołowie , przy ul. Skośnej 2, o godzinie 12.00.W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Skrzypek – Prezes Zarządu

(GPW)

[PDF] [PDF] [PDF] [PDF]