ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Podwyższenie Kapitału Zakładowego Spółki (raport nr 9/2014)

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w dniu 14 kwietnia 2014 r. (raport nr 10/2014)
15/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 11/2014)
28/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w dniu 14 kwietnia 2014 r. (raport nr 10/2014)
15/04/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 11/2014)
28/04/2014

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Podwyższenie Kapitału Zakładowego Spółki (raport nr 9/2014)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Esotiq & Henderson Spółki Akcyjnej wynosi 176.650,00 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych złotych) i dzieli się na 1.766.500 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 2.766.500 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset). Podwyższenie kapitału nastąpiło w wyniku wydania akcjonariuszom 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 14/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 r. o podwyższeniu kapitału warunkowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Zarząd przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzaniu Spółki:

1. Dictador Global Limited – 885.000 akcji serii A / 50,10% udziału w kapitale akcyjnym / 63,98% udziału w głosach na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy.

2. Adam Skrzypek – 100.000 akcji serii A / 5,66% udziału w kapitale akcyjnym / 7,23% udziału w głosach na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy.

3. Warmenbad Investment Ltd. – 193.231 akcji nieuprzywilejowanych / 10,94% udziału w kapitale akcyjnym / 6,98% udziału w głosach na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy.

4. Jan Szlązak – 178.393 akcji nieuprzywilejowanych / 10,10% udziału w kapitale akcyjnym / 6,45% udziału w głosach na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Skrzypek – Prezes Zarządu

(GPW)