ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Zmiana lokalizacji NWZA (raport nr 4/2014)

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. zwołanym na dzień 10 marca 2014 r. (raport nr 3/2014)
05/03/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Zmiania lokalizacji NWZA (raport nr 4/2014)
07/03/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. zwołanym na dzień 10 marca 2014 r. (raport nr 3/2014)
05/03/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Zmiania lokalizacji NWZA (raport nr 4/2014)
07/03/2014

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Zmiana lokalizacji NWZA (raport nr 4/2014)

Zarząd spółki ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Szybowcowa 8A, 80-298 Gdańsk zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553 (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. zawiadamia, że nastąpiła zmiana lokalizacji odbycia, zwołanego na dzień 10 marca 2014 roku, na godz. 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Katowicach przy ul. Szafranka 2-4, 40-025 Katowice. Termin odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz porządek obrad nie uległy zmianie.

Ze względu na krótki okres czasu od publikacji niniejszego raportu do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Emitent zapewni wszystkim Akcjonariuszom zarejestrowanym na Walne Zgromadzenie, którzy nie zdążą zapoznać się z niniejszym raportem i zjawią się w miejscu odwołanej lokalizacji, bezpłatny transport w miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia. Bliska odległość między odwołaną lokalizacją a miejscem odbycia Walnego Zgromadzenia gwarantuje, iż każdy zarejestrowany na Walne Zgromadzenie Akcjonariusz będzie przetransportowany na Walne Zgromadzenie przed jego rozpoczęciem.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Skrzypek – Prezes Zarządu

(GPW)