Esotiq & Henderson SA (EAH): ESOTIQ & HENDERSON SA – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30/06/2014 (raport nr 11/2014 )

Esotiq & Henderson SA (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30/06/2014 (raport nr 16/2014 )
03/06/2014
Esotiq & Henderson SA (EAH): Korekta raportu bieżącego nr 11/2014 (dot. ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na 30/06/2014) (raport nr 12/2014 )
04/06/2014
Esotiq & Henderson SA (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30/06/2014 (raport nr 16/2014 )
03/06/2014
Esotiq & Henderson SA (EAH): Korekta raportu bieżącego nr 11/2014 (dot. ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na 30/06/2014) (raport nr 12/2014 )
04/06/2014

Esotiq & Henderson SA (EAH): ESOTIQ & HENDERSON SA – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30/06/2014 (raport nr 11/2014 )

Raport Bieżący nr 11/2014

Zarząd spółki Esotiq & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Szybowcowa 8A, 80-298 Gdańsk zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553 (dalej „Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 395, art. 399 § 1, art. 402[1] oraz art. 402[2] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30.06.2014 Katowicach, przy ul. Szafranka 2-4, o godzinie 15.00.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

[PDF] [PDF] [PDF] [PDF]