ESOTIQ & HENDERSON SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

ESOTIQ & HENDERSON S.A. (EAH): Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej (raport nr 17/2014)
18/06/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki w KRS
24/06/2014
ESOTIQ & HENDERSON S.A. (EAH): Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej (raport nr 17/2014)
18/06/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki w KRS
24/06/2014

ESOTIQ & HENDERSON SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 17/2014

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Esotiq & Henderson S.A. (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pani Moniki Jawoszek-Żukowskiej (Zawiadamiająca) pełniącej funkcję Prokurenta Emitenta i Prezesa Zarządu EGO Fashion sp. z o.o. w Katowicach zawiadomienie złożone w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, że w dniu 16 czerwca 2014 roku EGO Fashion sp. z o.o. w ramach transakcji giełdowej zbyła 8.000 akcji Esotiq & Henderson S.A. za cenę 25,00 zł za 1 akcję, stanowiących 0,45% w kapitale zakładowego Emitenta i uprawniających do 8.000 głosów, stanowiących 0,29% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zawarciem transakcji EGO Fashion sp. z o.o. posiadała 23.963 akcji Esotiq & Henderson S.A. stanowiących 1,36% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 28.963 głosów, stanowiących 1,05% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu transakcji EGO Fashion sp. z o.o. posiada 15.963 sztuk akcji Esotiq & Henderson S.A. stanowiących 0,90% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 20.963 głosów, stanowiących 0,76% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż sprzedająca akcje Emitenta – EGO Fashion sp. z o.o. jest blisko związana z Zawiadamiającą w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy.