ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki w KRS

ESOTIQ & HENDERSON SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi
24/06/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na ZWZ spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku.
30/06/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi
24/06/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na ZWZ spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku.
30/06/2014

ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki w KRS

Raport Bieżący nr 18/2014

Esotiq & Henderson S.A. (Emitent, Spółka) zawiadamia o powzięciu informacji o zarejestrowaniu Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 czerwca 2014 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku. Zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 176.650,00 zł i dzieli się na 1.766.500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych akcji Spółki wynosi 2.766.500. Aktualna struktura zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że jedna akcja serii A daje prawo dwóch głosów na walnym zgromadzeniu. 2) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B, nieuprzywilejowanych. 3) 4.000 (cztery tysiące) akcji serii C, nieuprzywilejowanych. 4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, nieuprzywilejowanych. 5) 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) akcji serii E, nieuprzywilejowanych. Postanowienie obejmuje ponadto rejestrację zmian Statutu Spółki, których szczegółowe zestawienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

[PDF]