ESOTIQ & HENDERSON SA – ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 26/06/2013

ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolodowany raport za I kwartał 2013
15/05/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy raport roczny za 2012 rok
31/05/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolodowany raport za I kwartał 2013
15/05/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy raport roczny za 2012 rok
31/05/2013

ESOTIQ & HENDERSON SA – ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 26/06/2013

Raport Bieżący nr 9/2013

Zarząd spółki Esotiq & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Szybowcowa 8A, 80-298 Gdańsk zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553 (dalej „Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art. 402[1] oraz art. 402[2] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26.06.2013 Katowicach, przy ul. Paderewskiego 32c, o godzinie 12.00.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

[PDF] [PDF] [PDF] [PDF]