ESOTIQ & HENDERSON SA powołanie członków rady nadzorczej

GPW: Animator dla akcji spółki ESOTIQ & HENDERSON
14/06/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 r.
27/06/2013
GPW: Animator dla akcji spółki ESOTIQ & HENDERSON
14/06/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 r.
27/06/2013

ESOTIQ & HENDERSON SA powołanie członków rady nadzorczej

Raport Bieżący nr 12/2013

Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2013 r. Walne Zgromadzenie Wspólników powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Szlązak oraz Pana Tomasza Minkinę. Uchwały w sprawie powołania weszły w życie z chwilą podjęcia.

Tomasz Minkina – Członek Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. powołany w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Pan Tomasz Minkina studiował na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Pracę zawodową rozpoczął w Dagma Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, gdzie był zatrudniony na stanowisku handlowca (1992-1994), a następnie dyrektora ds. logistyki (1994-1999). W latach 1999 – 2009 pan Tomasz Minkina był zatrudniony w ESM Logistics S.A. z siedzibą w Katowicach (uprzednio Pronox System S.A.) na stanowisku dyrektora finansowego. W latach 1999 – 2008 jednocześnie pełnił w tej spółce funkcję członka zarządu. W latach 2010 – 2012 Członek Rady Nadzorczej ESM Logistics S.A. Od 2009 roku pan Tomasz Minkina pełni funkcję członka rady nadzorczej Easy Touch S.A. z siedzibą w Katowicach. Począwszy od 30 czerwca 2009 roku pan Tomasz Minkina pełni funkcję Członka Zarządu Pronox Technology Spółka Akcyjna (obecnie Regnon Spółka Akcyjna), która w okresie od 2009 do 2012 roku znajdowała się w upadłości układowej. Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód Wydział X Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu Pronox Technology S.A. zostało wydane w dniu 29 września 2009 roku. Układ Spółki został przyjęty i zatwierdzony w 2011 roku, a jego wykonanie przez Spółkę zostało stwierdzone przez Sąd w 2012 roku.

Pan Tomasz Minkina jest wspólnikiem PPUH „Famag” Sp. z o.o. w likwidacji, a w okresie od 25 maja 1999 r. do 15 lutego 2013 r. był wspólnikiem JM Group Sp. z o.o.

Pan Tomasz Minkina nie był skazany za przestępstwa oszustwa, ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Tomasz Minkina nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Minkina nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka nie otrzymała jeszcze życiorysu od Pani Małgorzaty Szlązak, niezwłocznie po jego otrzymaniu zostanie opublikowany kolejny raport bieżący zawierający brakujące informacje.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.