ESOTIQ & HENDERSON SA Uchwały Zarządu GPW w Warszawie S.A. (11/2015)

Uchwały Zarządu GPW w Warszawie S.A. (22/2015)
15/07/2015
Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Esotiq & Henderson S.A. (2/2015)
20/07/2015
Uchwały Zarządu GPW w Warszawie S.A. (22/2015)
15/07/2015
Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Esotiq & Henderson S.A. (2/2015)
20/07/2015

ESOTIQ & HENDERSON SA Uchwały Zarządu GPW w Warszawie S.A. (11/2015)

Raport bieżący 11/2015

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. (Emitent, Spółka) informuje o powzięciu informacji, iż w dniu 14 lipca 2015 r. zostały podjęte oraz weszły w życie: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 673/2015 na mocy której, na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu na wniosek Emitenta postanowiono o wykluczeniu z dniem 16 lipca 2015 r. z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela serii B Spółki oznaczone kodem PLESTHN00018. Zarząd Giełdy postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje Spółki przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a niezrealizowane do dnia 15 lipca 2015 r. włącznie, tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 674/2015, zmieniona uchwałą Nr 680/2015, na mocy której, na podstawie § 3 ust. 1, 2, 5 i 6 oraz § 14 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił o dopuszczeniu z dniem 16 lipca 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B, 4.000 (cztery tysiące) akcji serii C, 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, 29.500 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii E, 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F oraz 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Zarząd Giełdy postanowił, że dopuszczenie do obrotu akcji serii F następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii F.

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 675/2015, na mocy której, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 16 lipca 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLESTHN00018, 4.000 (cztery tysiące) akcji serii C, pod warunkiem dokonania przez KDPW S.A. w dniu 16 lipca 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLESTHN00018, 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, pod warunkiem dokonania przez KDPW S.A. w dniu 16 lipca 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLESTHN00018, 29.500 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii E, pod warunkiem dokonania przez KDPW S.A. w dniu 16 lipca 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLESTHN00018. Zarząd Giełdy postanowił, że akcje Spółki notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ESOTIQ” i oznaczeniem „EAH”.

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 676/2015, na mocy której, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 16 lipca 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez KDPW S.A. najpóźniej w dniu 16 lipca 2015 r. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem PLESTHN00034. Zarząd Giełdy postanowił, że prawa do akcji serii F notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ESOTIQ-PDA” i oznaczeniem „EAHA”.