Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Esotiq & Henderson S.A. (2/2015)

ESOTIQ & HENDERSON SA Uchwały Zarządu GPW w Warszawie S.A. (11/2015)
16/07/2015
Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Esotiq & Henderson S.A. (4/2015)
28/07/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Uchwały Zarządu GPW w Warszawie S.A. (11/2015)
16/07/2015
Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Esotiq & Henderson S.A. (4/2015)
28/07/2015

Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Esotiq & Henderson S.A. (2/2015)

W związku z przepisem § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 28 stycznia 2014 r. poz. 133) Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 9 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, wybrała PRO AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 25, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku. Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zostaną zawarte na okres niezbędny do wykonania wyżej wymienionych czynności. PRO AUDYT sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3931. Podmiot dotychczas nie prowadził przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.