ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana stanu posiadania akcji

ESOTIQ & HENDERSON SA – zawiadomienie o zbyciu akcji spółki przez członka rady nadzorczej
06/08/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2013
02/09/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA – zawiadomienie o zbyciu akcji spółki przez członka rady nadzorczej
06/08/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2013
02/09/2013

ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana stanu posiadania akcji

Raport bieżący 7/2013

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Emitent”) informuje, że na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 6 sierpnia 2013 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Spółki Dictador Global Limited iż na skutek transakcji nabycia, zwiększyła się , w dniu 30 lipca 2013 roku, liczba posiadanych przez Spółkę Dictador Global Limited, akcji Esotiq & Henderson (Emitent, Spółka).

Przed dokonaniem ww. transakcji Spółka Dictador Global Limited, nie posiadała akcji spółki Esotiq & Henderson S.A.

Po dokonaniu ww. transakcji Spółka Dictador Global Limited posiada 885.000 (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) uprzywilejowanych akcji Serii A spółki Esotiq & Henderson S.A., co stanowi 50,46% kapitału zakładowego oraz uprawnia do 1.770.000 głosów, co stanowi 64,27% udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Esotiq & Henderson S.A.

Nie występują podmioty zależne będące w posiadaniu akcji Emitenta. Nie występują ponadto osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.