ESOTIQ & HENDERSON SA – zawiadomienie o zbyciu akcji spółki przez członka rady nadzorczej

ESOTIQ & HENDERSON S.A. Zmiana stanu posiadania akcji
06/08/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana stanu posiadania akcji
07/08/2013
ESOTIQ & HENDERSON S.A. Zmiana stanu posiadania akcji
06/08/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana stanu posiadania akcji
07/08/2013

ESOTIQ & HENDERSON SA – zawiadomienie o zbyciu akcji spółki przez członka rady nadzorczej

Raport bieżący 5/2013

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Emitent”) informuje, że na podstawie art. 160 ust. 1 oraz ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Emitent otrzymał w dniu 5 sierpnia 2013 roku zawiadomienie od Pana Mariusza Jawoszka, znaczącego akcjonariusza Emitenta oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o wniesieniu przez niego w dniu 30 lipca 2013 roku akcji Emitenta o łącznej wartości rynkowej 23 496 750,00 zł w formie aportu do spółki Dictador Global Limited i objęciu w zamian udziałów w ww. spółce.

W ramach ww. transakcji Pan Mariusz Jawoszek zbył 885.000 (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) uprzywilejowanych akcji Serii A spółki Esotiq & Henderson S.A., w drodze umowy cywilno-prawnej zawartej w dniu 30 lipca 2013 roku.