ESOTIQ & HENDERSON S.A. Zmiana stanu posiadania akcji

ESOTIQ & HENDERSON SA wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych
22/07/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA – zawiadomienie o zbyciu akcji spółki przez członka rady nadzorczej
06/08/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych
22/07/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA – zawiadomienie o zbyciu akcji spółki przez członka rady nadzorczej
06/08/2013

ESOTIQ & HENDERSON S.A. Zmiana stanu posiadania akcji

Raport bieżący 6/2013

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Emitent”) informuje, że na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 5 sierpnia 2013 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Pana Mariusza Jawoszka o wniesieniu przez niego w dniu 30 lipca 2013 roku akcji Emitenta w formie aportu do spółki Dictador Global Limited i objęciu w zamian udziałów w ww. spółce.

Przed zbyciem Pan Mariusz Jawoszek posiadał 885.000 (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) uprzywilejowanych akcji Serii A spółki Esotiq & Henderson S.A., co stanowiło 50,46% kapitału zakładowego oraz uprawniało do 1.770.000 głosów, co stanowiło 64,27% udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Esotiq & Henderson S.A. W wyniku transakcji Pan Mariusz Jawoszek aktualnie posiada bezpośrednio 0 akcji Esotiq & Henderson S.A., co stanowi 0,00% kapitału zakładowego oraz uprawnia do 0 głosów, co stanowi 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzaniu Esotiq & Henderson S.A.

Nie występują podmioty zależne będące w posiadaniu akcji Emitenta. Nie występują ponadto osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.