ESOTIQ & HENDERSON SA wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych

ESOTIQ & HENDERSON SA treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 roku
27/06/2013
ESOTIQ & HENDERSON S.A. Zmiana stanu posiadania akcji
06/08/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 roku
27/06/2013
ESOTIQ & HENDERSON S.A. Zmiana stanu posiadania akcji
06/08/2013

ESOTIQ & HENDERSON SA wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych

Raport Bieżący nr 13/2013

Dane szczegółowe: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 22 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 9 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wybrała Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach ul. Konduktorska 33 do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zostaną zawarte na okres niezbędny do wykonania wyżej wymienionych czynności. Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1695. Podmiot prowadził w latach ubiegłych przeglądy i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.

Podstawa prawna § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO