ESOTIQ & HENDERSON SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 26 czerwca 2015r. (7/2015)

ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
21/05/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 26 czerwca 2015r. (12/2015)
31/05/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
21/05/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 26 czerwca 2015r. (12/2015)
31/05/2015

ESOTIQ & HENDERSON SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 26 czerwca 2015r. (7/2015)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 26 czerwca 2015 roku, na godzinę 15.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

[PDF] [PDF] [PDF]